Rezultati akcije DDK 14. rujna 2017.

Akciji je pristupila 61 osoba, a odbijeno je njih 4.
Prikupljeno je 57 doza krvi, od 43 muškaraca  i 14 žena.
Dobrovoljnim davateljima krvi zahvaljujemo na pokazanoj humanosti.
Medijima, volonterima i suradnicima zahvaljujemo na promidžbi i pomoći pri organiziranju i provođenju akcije.