Pomoć u kući

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, sukladno Rješenju Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Krapinsko-zagorske županije, klasa: UP/I-550-01/14-01/15, urbroj: 2140/01-09-14-4 od 30. srpnja 2014. godine, ispunjava propisane minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga pomoći u kući i to: organiziranje prehrane – bez pripreme obroka, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene, uređenje okućnice i tehnički poslovi. Usluge pomoći u kući HCK – GDCK Zabok pružati će na području koje teritorijalno obuhvaća grad Zabok i općine: Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće.

Dana 05. rujna 2014. godine Ministarstvo socijalne politike i mladih i Gradsko društvo Crvenog križa Zabok potpisali su Ugovor o pružanju socijalnih usluga pomoći kući, kojim se uređuju međusobna prava, obveze i odgovornosti u svezi pružanja i financiranja socijalnih usluga pomoći u kući korisnicima kojima je pravo na pomoć u kući te vrsta i opseg pojedine aktivnosti priznato rješenjem centra za socijalnu skrb.

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.

Kriteriji:

Pomoć u kući priznaje se ako osoba ispunjava sljedeće uvjete:

  • Nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca
  • Nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
  • Na području njezinog prebivališta moguće je osigurati takvu pomoć
  • Nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana
  • Prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 300% osnovice (trenutno 1.500,00 kn).

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 300% osnovice, a nije veći od 400%  ( od 1.500,00 do 2.000,00 kn), korisniku koji ispunjava uvjete priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

Molimo Vas, da na području svojeg rada i djelovanja sa ovim činjenicama upoznate potencijalne korisnike socijalnih usluga pomoći u kući  koji,  po Vašem mišljenju,
ispunjavaju kriterije propisane Zakonom o socijalnoj skrbi (stupio na snagu 1. siječnja 2014. ), te ih uputite u  Centar za socijalnu skrb Zabok, kako bi se dodatno informirali ILI pribavili Rješenje kojim dokazuju da ostvaruju pravo na:
100% cijene troškova usluge pomoći u kući
ILI
50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

Nakon što Centar za socijalnu skrb Zabok korisnicima koji ispunjavaju uvjete RJEŠENJEM  prizna pravo na socijalnu uslugu pomoći u kući, korisnici se mogu obratiti Gradskom društvu Crvenog križa Zabok  koje će, kao pružatelj usluga pomoći u kući   provesti vrstu i opseg pojedinih aktivnosti propisanih Rješenjem.

Potencijalne korisnike, koji ne zadovoljavaju Zakonom propisane kriterije o ostvarivanju prava na socijalnu uslugu pomoći u kući, ovim putem informiramo da uslugu pomoći u kući mogu uz plaćanje  ostvariti u Gradskom društvu Crvenog križa Zabok, potpisivanjem ugovora kojim se reguliraju međusobna prava i obaveze.