ODRŽANE EDUKACIJE U OKVIRU PROJEKTA „VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije“

Na dvije dvodnevne edukacije partneri su radili na jačanju kapaciteta za pružanje odgovarajuće reakcije na nastale krizne situacije (potrese, poplave, požare i sl.), kako bi lakše koordinirali budućom nastalom situacijom, aktivnostima i volonterima na području Zaboka, Pregrade i Donje Stubice.

Na prvoj edukaciji predstavili su se svi partneri te su predstavili svoj djelokrug rada, izazove i potrebe s kojima se susreću na terenu. Također, provela se rasprava na temu poznavanja i informiranja javnosti kada krizna situacija nastane. Na drugoj edukaciji kroz grupni rad radilo se na raspravi i sistematizaciji što rade dobrovoljna vatrogasna društva, gradska društva crvenih križeva, gradovi i ostale organizacije civilnoga društva (udruge) u slučaju kriznih situacija. Također, kroz grupni rad se radilo na potrebama koje navedene vrste organizacija imaju. Navedeno je doprinijelo mapiranju usluga i potreba navedenih organizacija. Također, radilo se na definiranju izgleda i sadržaja smjernica djelovanja prilikom kriznih situacija.

U pripremi je provedba lokalnih radnih sastanaka na kojima će se izraditi smjernice, te će se organizirati volonterske i građanske akcije, kao i simulacije kriznih situacija u 3 grada- Zaboku, Pregradi i Donjoj Stubici.

Projekt provode, uz prijaviteljicu Mrežu udruga Zagor, partneri: Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Pregrada.info – Udruga za mlade, Multimedijalni centar STUB – KLUB, Grad Zabok, Grad Pregrada, Grad Donja Stubica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Zabok, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pregrada i Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Stubica.

Projekt “VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije” (UP.04.2.1.11.0275), je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta: 385.299,32 kuna, od čega je 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, te 85% iz Europskog socijalnog fonda.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr. Za više informacija: Ivana Radanović, ivana@zagor.info